Leveringsakte

Via een leveringsakte, die is opgemaakt door een notaris, gaat het eigendom van bijvoorbeeld een huis over van de verkoper naar de koper. Nadat de notaris een afschrift van de leveringsakte heeft ingeschreven bij het Kadaster en in de openbare registers, is de eigendomsoverdracht afgerond.

Kadaster en openbare registers
Verkoper, koper en notaris ondertekenen de leveringsakte. De inhoud ervan moet natuurlijk sporen met de koopakte. Ontdekt de notaris daarin onvolkomenheden, dan bespreekt hij die tijdig met de koper en de verkoper. Bij het Kadaster worden alle onroerende zaken met nauwkeurige plaatsaanduidingen geregistreerd. In de openbare registers staat wie eigenaar van welk huis is. Naast de leveringsakte wordt ook een afschrift van de hypotheekakte ingeschreven in de openbare registers. Beide inschrijvingen zijn openbaar.

Kosten
De kosten voor inschrijving van de akte van levering en eventueel van de hypotheekakte worden via de notaris in rekening gebracht. Hoe hoog deze zijn, hangt af van het aantal nieuwe rechthebbenden en van de vraag of er sprake is van gehele of gedeeltelijke kadastrale percelen. Soms spelen ook de oppervlakte van het verkochte perceel en de koopsom een rol.

Verplichtingen nakomen
Als een notaris een akte van levering moet opmaken, onderzoekt hij of de verkoper wel beschikkingsbevoegdheid is. Daarnaast controleert hij of er sprake is van bijzondere verplichtingen en erfdienstbaarheden, bijvoorbeeld een voetpad dat mag worden gebruikt door buren. Ook ziet hij erop toe dat verkoper en koper hun verplichtingen, die samenhangen met de levering en die zijn opgenomen in de koopovereenkomst, nakomen. Bijvoorbeeld of de verkoper de woning, volgens afspraak, zonder hypotheek of beslag levert en dat de koper op het moment van tekenen van de akte de koopsom bij de notaris heeft gestort. De notaris betaalt de verkoper pas als het pand of de grond op naam van de koper is gesteld. Die krijgt altijd een eigendomsbewijs.

Volg ons laatste nieuws op facebook