Rechstpersonen

Besloten vennootschap

De ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’ is een rechtspersoon met een maatschappelijk kapitaal dat in aandelen is verdeeld. Het samenwerkingsverband van aandeelhouders heeft, in tegenstelling tot de naamloze vennootschap, een besloten karakter. De aandelen worden op naam uitgegeven; ze  zijn niet vrij overdraagbaar en er mogen geen aandeelbewijzen worden verstrekt.

Oprichting
Bij de oprichting van een BV zijn één of meer oprichters betrokken. Sinds 2012 gelden er minder wettelijke voorschriften dan voorheen met betrekking tot het kapitaal. Bijvoorbeeld zo is de eis vervallen dat de oprichters bij de oprichting een minimum kapitaal van18.000 euro in de vennootschap moeten storten. Een storting van 1 euro of nog minder is nu ook toegestaan. De volstorting kan nog steeds in geld of in natura plaatsvinden. De bankverklaring of aacountantsverklaring die daarvoor nodig was, is nu ook vervallen. Ook al zijn de formaliteiten voor de oprichting minder geworden, een gedegen juridisch advies is echter nog steeds noodzakelijk.

Statuten en inschrijving
De statuten van de BV worden bij de notaris vastgelegd in de oprichtingsakte. In de statuten staan verschillende belangrijke zaken, zoals het uitgeven van aandelen, de wijze van benoeming van bestuurders en commissarissen, de bevoegdheden van de diverse ‘organen’ en de manier waarop zij vergaderen en de overdracht van aandelen. Een BV moet worden ingeschreven in het Handelsregister. Hierbij wordt onder meer aangegeven of de aandelen in handen zijn van een of meer aandeelhouders. Normaliter begeleidt een notaris de inschrijving.

Een BV kent een algemene vergadering en een bestuur. De algemene vergadering, waarvan in beginsel alle aandeelhouders deel uitmaken, benoemt en ontslaat de bestuurders. Daarnaast heeft de algemene vergadering de bevoegdheid om de statuten te wijzigen, nieuwe aandelen uit te geven en te besluiten om de vennootschap te ontbinden. Aan aandelen kan bij de uitgifte het stemrecht in de algemene vergadering worden ontnomen. Onze notarissen kunnen u hier verder over adviseren.

Overdracht van aandelen gebeurt, net als wijziging van statuten, door middel van een notariële akte.

Aansprakelijkheid 
In principe zijn aandeelhouders nooit verder aansprakelijk dan tot het bedrag waarvoor zij deelnemen in de vennootschap. Voor de schulden, die de vennootschap maakt, is hij niet aansprakelijk. Ook de directeur en de commissaris(sen) kunnen in principe niet in persoon worden aangesproken voor schulden van de vennootschap. Als de directeur, die meestal in dienst van de vennootschap is, zijn taak als bestuurder goed verricht, kan hij noch door de vennootschap noch door derden worden aangesproken voor schulden van de vennootschap.

Maar als hij niet naar behoren heeft gefunctioneerd en er sprake is van ‘onbehoorlijk bestuur’, en de vennootschap lijdt hierdoor schade, kan de bestuurder in persoon door de vennootschap worden aangesproken. Bij onbehoorlijk bestuur kan ook een derde, als die schade lijdt, een bestuurder in privé aanspreken.Daarnaast kan de directie persoonlijk aansprakelijk zijn voor de afdracht van loonbelasting, btw en sociale premies als de BV die niet helemaal of helemaal niet afdraagt. De persoonlijke aansprakelijkheid geldt ook als bij faillissement onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak voor dit faillissement is.

Over risico’s en aansprakelijkheden adviseert de notaris, net als over hoe je die risico’s kunt verzekeren.

Volg ons laatste nieuws op facebook