Schenken

Een schenking is een overeenkomst waarbij de schenker ten koste van zijn eigen vermogen een andere partij (de begiftigde) verrijkt.

Een gift is een overdracht van vermogen naar een andere partij. Een gift is dus veel ruimer. Onder giften vallen ook: schulden kwijtschelden, eigendommen voor symbolische bedragen verkopen en vermogen weggeven, naast de normale schenkingen. Giften zijn een breed begrip, waar van alles onder valt. De wet geeft wel een aantal regels om de eigen kinderen niet te benadelen.

De twee meest voorkomende schenkingen zijn: schenkingen van ouders aan kinderen en schenken aan de goede doelen.

Schenkingen aan kinderen
Ouders kunnen ervoor kiezen om hun kinderen geld te schenken. Dat kan heel simpel door geld van hun bankrekening over te boeken naar die van hun kind of kinderen. Als ze in de omschrijving ‘schenking’ vermelden, is de schenking hiermee geregeld zonder verdere formaliteiten. Het is ook mogelijk dat ouders schenken zonder dat er contant geld aan te pas komt. Bijvoorbeeld als ouders geen contanten hebben, maar wel vermogen in een huis of een bedrijf. Of als zij graag over hun vermogen willen blijven beschikken omdat zij hun oudedagsvoorziening in eigen beheer willen houden. Vaak wordt daarom gekozen voor een schenking op papier. Zo’n schenking (ook wel een schuldig-erkenning uit vrijgevigheid genoemd) houdt in dat de ouder(s) een bedrag aan hun kinderen schenken, en dit in dezelfde akte weer lenen van de kinderen. De kinderen krijgen daardoor een vordering op hun ouders, die ze niet kunnen opeisen. Als een van de ouders of de laatste van hen overlijdt, komt de schuld op papier in mindering op het saldo van de nalatenschap. Door zo’n schuldig-erkenning (eventueel een aantal jaren te doen) wordt de erfbelasting lager. De fiscus heeft een aantal spelregels opgesteld. Zo moet de schuldig-erkenning vastliggen in een notariële akte. Schuldig-erkenningen bij onderhandse akte kunnen niet in mindering worden gebracht op de nalatenschap. Daarnaast moeten de ouders over de schuld aan hun kinderen daadwerkelijk jaarlijks rente vergoeden.

Verder is het dat beide ouders als 1 schenker worden gezien! zie ook: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/content/partners-voor-de-schenkbelasting

Of er belasting is verschuldigd over de schenking, hangt af van de hoogte van het bedrag. Per jaar (2024) mogen ouders € 6.633,– belastingvrij aan kinderen schenken zonder dat zij hiervan aangifte hoeven te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moeten ze wel aangifte doen.

Is een kind tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mogen ouders eenmalig belastingvrij een hoger bedrag schenken. Dit bedrag is in beginsel € 31.813,–. Maar als het kind het geld gebruikt om een dure studie ( minstens 20.000 euro per jaar kost, exclusief het levensonderhoud)  te volgen, dan is de vrijstelling € 66.268,–. Op deze vrijstelling moet uitdrukkelijk een beroep worden gedaan in de aangifte.

Vanaf 2024 is de belastingvrije schenking eigen woning in zijn geheel afgeschaft. Ook de mogelijkheid om de schenking voor een huis over verschillende jaren verspreid te doen is afgeschaft. Heeft u in 2022 of 2023 een schenking eigen woning ontvangen, deze moet je uiterlijk in 2024 0f 2025 besteden. Zie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/content/belastingvrije-schenkingen-voor-koopwoning

Schenkingen aan goede doelen
Indien een instelling voor een goed doel door de fiscus is aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling), dan hoeft die geen belasting te betalen over een schenking. Instellingen kunnen de belastingdienst vragen om hen aan te wijzen als ANBI. Instellingen die hiervoor in aanmerking komen zijn kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen, of instellingen die op een andere manier bijdragen aan het algemeen nut. Als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, worden ze als een ANBI aangewezen en geregistreerd.

Als je een gift doet, mag je die misschien aftrekken voor je inkomstenbelasting. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden. Het kan voor fiscaal aantrekkelijk zijn om een periodieke gift vast te leggen in een notariële akte; je verplicht je dan om gedurende een periode van minimaal vijf jaar jaarlijks een bepaald bedrag te schenken aan een ANBI. De schenking is dan volledig aftrekbaar, zonder dat er drempelbedragen in het spel zijn.

Volg ons laatste nieuws op facebook