Algemene voorwaarden

Vastgesteld d.d. 1 november 2019 door:

Artikel 1 – Definities

Notariskantoor van Pelt Notariskantoor van Pelt, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01169543; 

Notaris van Pelt, mr. P.M. van Pelt, werkzaam als notaris ten kantore van Notariskantoor van Pelt
Opdrachtgever
Onder Opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die Notariskantoor van Pelt (mede) de opdracht geeft/geven tot dienst­verlening, alsmede diens eventuele wederpartij(en) bij een bepaalde transactie;
Opdracht
Onder Opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij Notariskantoor van Pelt zich jegens de Opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten, zoals deze hierna in artikel 2 is beschreven;

WWFT
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Artikel 2 – Opdracht

1.      Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Notariskantoor van Pelt en worden niet geacht aan enige aan dit kantoor verbonden persoon te zijn gegeven. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Onder “verbonden persoon” wordt begrepen:  de notaris, de werknemers, de adviseurs,.

2.      Tenzij met de Opdrachtgever is afgesproken dat de Opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is Notariskantoor van Pelt vrij om te bepalen welke van de bij haar kantoor werkzame personen (notaris of werknemer) bij de uitvoering van de Opdracht worden ingeschakeld.

3.      De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking  van de opdracht anders voortvloeit.

4.      De Opdracht leidt voor Notariskantoor Van Pelt tot een inspanningsverplichting en niet tot een verplichting het door de Opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken.

5.      In het geval van overlijden van de Opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

6.      Een opdracht geldt ook als aanvaard indien geen opdrachtbevestiging van de Opdrachtgever is ontvangen, als de opdracht door Notariskantoor van Pelt is bevestigd aan de Opdrachtgever, als de Opdrachtgever een namens Notariskantoor van Pelt gemaakte ontwerpakte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies niet-weersproken in ontvangst neemt dan wel als Notariskantoor van Pelt een koopovereenkomst ontvangt waarin is bepaald dat notaris Van Pelt, danwel haar waarnemer de akte van levering zal verlijden.

7.      De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

Artikel 3 – Toepassingsgebied

1.      Deze Algemene Voorwaarden zijn, bij uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, van toepassing op alle door Notariskantoor van Pelt uitgebrachte offertes, aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten die al dan niet met de eerdere opdracht samenhangen, en alle overige werkzaamheden van Notariskantoor van Pelt, alsmede op alle overige rechtsverhoudingen tussen Notariskantoor van Pelt en derden.

2.      De bepalingen en voorwaarden opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van de rechtsopvolger(s) van Notariskantoor van Pelt, de notaris, de eventuele aandeelhouders van Notariskantoor van Pelt, de bestuurders van die aandeelhouders en alle personen die bij of voor Notariskantoor  van Pelt werkzaam zijn of waren, hetzij als notaris, werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer, hetzij in enige andere hoedanigheid.

3.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden bedoeld in lid 1 van dit artikel waartoe de Opdracht is verleend na de datum van vaststelling als hiervoor aan het begin van deze algemene voorwaarden vermeld. Op eerder van kracht geweest zijnde algemene voorwaarden van Notariskantoor van Pelt kan voor werkzaamheden bedoeld in de vorige volzin geen beroep meer worden gedaan.

Artikel 4 – Inschakeling van derden

1.      Notariskantoor van Pelt is gerechtigd bij de uitvoering van de Opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door Notariskantoor van Pelt in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid, geschieden in overleg met de Opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Notariskantoor van Pelt is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Notariskantoor van Pelt.

2.      Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een Opdracht van de Opdrachtgever willen beperken, gaat Notariskantoor van Pelt ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven Opdrachten van de Opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aan­spra­ke­lijk­heids­beperking namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 5 – Tarieven en meerwerk

1.      De Opdrachtgever is aan Notariskantoor van Pelt honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze van tijd tot tijd door Notariskantoor van Pelt worden vastgesteld. Ter zake van werkzaamheden kan een voorschot worden gevraagd alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen. Voorts is Notariskantoor van Pelt gerechtigd tussentijds te declareren. 

2.      In afwijking van het bepaalde in het vorige lid geldt het volgende:

           a.       Indien een gebruikelijk vast tarief van toepassing is, is dit tarief door Opdrachtgever verschuldigd.

           b.       Indien een opgebouwd tarief van toepassing is, is de Opdrachtgever het tarief verschuldigd dat geldt voor de betreffende van toepassing zijnde meerwerktarieven.

           c.       Indien voor werkzaamheden offertes zijn afgegeven, is dit tarief door de Opdrachtgever verschuldigd.

           Notariskantoor van Pelt is in afwijking van het hiervoor in dit lid bepaalde steeds bevoegd voor extra werkzaamheden die niet bekend waren op het moment van het geven van de Opdracht, op basis van gemaakte uren te declareren. Dit kan ook indien ver­tra­ging­en ontstaan in aanlevering van stukken en gegevens door Opdrachtgever of derden. Notariskantoor van Pelt zal dit in voorkomend geval tijdig aan Opdrachtgever melden. Indien dit meerwerk naar het uitsluitend oordeel van Notariskantoor van Pelt veroorzaakt wordt door- dan wel zijn oorzaak vindt bij – één partij, is Notariskantoor van Pelt bevoegd ter zake van dit meerwerk aan die partij te declareren, onverminderd de aansprakelijkheid van zijn wederpartij jegens Notariskantoor van Pelt.

3.      a.       Naast het honorarium is de Opdrachtgever aan Notariskantoor van Pelt verschuldigd de verschotten die Notariskantoor van Pelt ten behoeve van de Opdrachtgever betaalt.

           b.       Kosten die derden ter zake een rechtshandeling in rekening brengen (zoals kadasterkosten, leges, griffierechten en dergelijke) worden te allen tijde naar het werkelijk verschuldigde bedrag doorbelast aan de Opdrachtgever. Wijziging in deze bedragen tijdens de uitvoering van de Opdracht worden één op één doorbelast.

           c.       Wijzigingen in het percentage van de verschuldigde omzetbelasting worden te allen tijde doorberekend.

4.      Ingeval aan de werkzaamheden van Notariskantoor van Pelt  een koopovereenkomst ten grondslag ligt, brengt Notariskantoor van Pelt het honorarium in rekening overeenkomstig hetgeen in de koopovereenkomst over de verdeling van de kosten tussen partijen is bepaald en bij gebreke van een dergelijke bepaling in de koopovereenkomst bij koper.

5.      Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting tegen het geldende tarief.

6.      Indien sprake is van een voorschot, wordt dit verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de Opdracht.

7.      De juistheid van nota’s en declaraties kan alleen worden betwist indien dit binnen dertig dagen na factuurdatum geschiedt.

8.      Notariskantoor van Pelt is voorts – in afwijking van dan wel aanvulling op het in lid 1 van dit artikel gestelde – gerechtigd in alle gevallen van:

           a.       betekening aan haar van exploot(en) en/of correspondentie afkomstig van – of namens een partij in een bij notaris van Pelt  verleden notariële akte, waarbij het/de betreffende exploot(en)/correspondentie wordt/worden uitgebracht/verzonden gericht aan een andere partij in die akte en waarbij deze worden uitgebracht bij – dan wel gezonden aan de door de wederpartij bij Notariskantoor van Pelt gekozen woonplaats, hiervoor kosten in rekening te brengen bij de perso(o)n(en) in wiens Opdracht het exploot wordt uitgebracht dan wel in wiens Opdracht de correspondentie wordt betekend;

           b.       betekening aan haar van exploot(en) en/of correspondentie afkomstig van- of namens een derde die geen partij is bij een akte bedoeld sub a waarbij het/de betreffende exploot(en)/cor­res­­pondentie wordt/worden uit­ge­bracht/ver­zon­den gericht aan een partij in een bij notaris van Pelt verleden notariële akte, hiervoor kosten in rekening te brengen bij de perso(o)n(en) aan wie het exploot wordt uitgebracht, dan wel aan wie de correspondentie is gericht of wordt betekend;

           c.       verzoeken tot afgifte van een afschrift en/of grosse van een akte of duplicaat van onder Notariskantoor van Pelt berustende documenten, waaronder uitdrukkelijk begrepen nota’s en declaraties, kosten in rekening te brengen bij de verzoeker;

           d.       verzoeken om informatie omtrent persoonsgegevens dan wel het verwijderen ervan voor zover enig voor Notariskantoor van Pelt geldend voorschrift zich daar niet tegen verzet, kosten in rekening te brengen bij de verzoeker.

           e.       Het voorgaande geldt ook indien de notariële akte is verleden door een waarnemer van notaris van Pelt, of door mr. H. van der Werff of mr. B. Krijgsheld, danwel hun waarnemer, welke beide protocollen zijn overgenomen door notaris van Pelt.

9.      De kosten als in het vorige lid bedoeld worden gesteld op de kantoortarieven zoals die van tijd tot tijd door Notariskantoor van Pelt worden vastgesteld.

10.   Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de Opdracht. Notariskantoor van Pelt is bevoegd ter zake van die werkzaamheden alsmede na een ingetrokken Opdracht aan de Opdrachtgever te declareren op basis van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever

1.      Ingeval een Opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die Opdracht aan Notariskantoor van Pelt verschuldigd zijn. Ingeval een Opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, dan wel de betreffende rechtspersoon onbevoegdelijk is vertegenwoordigd, deze na­tuur­lijke persoon tevens in privé Opdrachtgever. Bij wan­betaling door de rechtspersoon is hij derhalve per­soon­lijk aansprakelijk voor de betaling van de de­cla­ra­tie of nota, onverschillig of de declaratie of nota, al dan niet op verzoek van de Opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de Opdrachtgever als natuurlijk persoon. Notariskantoor van Pelt is bevoegd het te declareren bedrag in te houden op een uit te keren waarborgsom (al dan niet krachtens een bankgarantie) of depotbedrag die/dat gestort is op haar kwaliteitsrekening.

2.      Ingeval van overlijden van de Opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 7 – Verplichtingen van de Opdrachtgever

1.      De Opdrachtgever vrijwaart Notariskantoor van Pelt en de aan haar verbonden personen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Notariskantoor van Pelt ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Notariskantoor van Pelt in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

2.      Betaling van declaraties van Notariskantoor van Pelt dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de Opdrachtgever in verzuim en is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle door Notariskantoor van Pelt in verband met de invordering gemaakte kosten. Behoudens omgaand schrif­te­lijk bezwaar van de Opdrachtgever is Notariskantoor van Pelt gerechtigd om het uitkeerbare aandeel in het saldo op de kwaliteits­rekening, zoals bedoeld in artikel 25 van de Wet op het nota­ris­ambt, waartoe de Opdrachtgever is gerechtigd, te ver­re­ke­nen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de Opdracht­gever aan Notariskantoor van Pelt verschuldigd is. Alle (buiten)­ge­rech­te­lijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van vijftien procent (15 %) over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de Opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de Opdrachtgever zijn, hieronder wordt begrepen de door Notariskantoor van Pelt bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief, een en ander voor zover de Opdrachtgever (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld. Is Opdrachtgever een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan worden deze buitengerechtelijke kosten in afwijking van het bepaalde in de voorgaande volzin berekend overeenkomstig de staffel uit het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten.

3.      Betalingen geschieden uitsluitend per bankoverschrijving of pinbetaling. Notariskantoor van Pelt accepteert geen contante betalingen.

4.      De Opdrachtgever is voorts vanaf het moment dat hij in verzuim is een rente verschul­digd over al hetgeen Notariskantoor van Pelt van hem te vorderen heeft ter zake van de vordering met betrekking waartoe hij in verzuim is. De rente bedraagt één procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand. In afwijking van het vorenstaande wordt de contractuele rente gelijkgesteld aan de wettelijke rente indien de Opdrachtgever een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en is deze na het intreden van verzuim eerst dan buitengerechtelijk kosten verschuldigd nadat hij daartoe is aangemaand, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling en betaling vervolgens binnen 14 dagen na aanmaning is uitgebleven.

Artikel 8 – Uitbetaling en beheer van gelden

1.      Een vordering op Notariskantoor van Pelt vanwege de uitbetaling van gelden op grond van een rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. Notariskantoor van Pelt behoudt zich op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels het recht voor bij transacties alleen geld uit te betalen aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, en geen andere betalingen namens en/of ten behoeve van die partij of een derde te verrichten.

2.      Over gelden die aan Notariskantoor van Pelt zijn toevertrouwd wordt over de periode dat daarover door het kantoor rente wordt ontvangen, aan degene te wiens behoeve die gelden worden bewaard een door Notariskantoor van Pelt van tijd tot tijd vast te stellen rente vergoed welke gebaseerd is op de door  Notariskantoor van Pelt ontvangen rente, zulks onder aftrek van de kosten van beheer en administratie. Geen rente wordt vergoed indien de gelden korter dan één week onder Notariskantoor van Pelt berusten.

De door de bank in rekening gebrachte/te brengen rente (debetrente) over gelden die bij Notariskantoor van Pelt worden bewaard,  worden één op één (derhalve volledig) in rekening gebracht (doorberekend),  te vermeerderen met de kosten van beheer en administratie, ten laste van degene te wiens behoeve die gelden worden bewaard,  zulks ongeacht hoe lang de gelden worden beheerd door Notariskantoor van Pelt en ongeacht de periode dat deze gelden onder berusting zijn van Notariskantoor van Pelt, tenzij anders is overeengekomen.

3.      Onder de in het vorige lid bedoelde gelden worden uitdrukkelijk begrepen gelden die bij Notariskantoor van Pelt in depot zijn gesteld en waarvan door de notaris of diens waarnemer is vastgesteld dat tussen partijen geen of geen volledige overeenstemming bestaat omtrent de uitbetaling, dan wel het anderszins gelden betreft die ingevolge de voor het notariaat geldende regelgeving bij Notariskantoor van Pelt in depot dienen te zijn gesteld.

4.      Notariskantoor van Pelt mag slechts tot uitbetaling aan een partij overgaan indien:

            –         zij een schriftelijke en in voorkomende gevallen gelijkluidende opdracht van de desbetreffende partij(en) hiertoe ontvangt; of

           –          na een rechterlijke uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan dan wel uitvoerbaar bij voorraad is verklaard.

5.      Zij die partij zijn bij een notarieel depot, zoals hiervoor in dit artikel bedoeld, hebben in verband met het vorenstaande een voorwaardelijke aanspraak jegens  Notariskantoor van Pelt en wel onder de opschortende voorwaarde dat en in de mate waarin de betreffende partij(en) uiteindelijk als rechthebbende(n) wordt/worden aangemerkt voor dat (gedeelte van het) geldbedrag.

6.      Het in dit artikel bepaalde is van toepassing, voor zover daarin in de depotakte niet is voorzien dan wel een depotakte ontbreekt.

Artikel 9 – Werkzaamheden – WWFT

1.      De werkzaamheden zullen door Notariskantoor van Pelt worden verricht met inachtneming van de voor notarissen geldende wettelijke en andere voorschriften.

2.      Op de dienstverlening door Notariskantoor van Pelt is onder andere de WWFT van toepassing. In dat kader is Notariskantoor van Pelt onder meer verplicht:

           –          in verband met de dienstverlening aan Opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat;

           –          zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties te maken als zich een ongebruikelijke situatie of  transactie voordoet.

3.      Notariskantoor van Pelt zal nooit aansprakelijk zijn voor schade die een Opdrachtgever heeft geleden, lijdt, of zal lijden ten gevolge van een ten onrechte gedane melding in het kader van de WWFT, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Notariskantoor van Pelt.

4.      Door het verstrekken van de Opdracht bevestigt de Opdrachtgever bekend te zijn met voormelde uit de WWFT voortvloeiende verplichtingen en verleent de Opdrachtgever, voor zover noodzakelijk, toestemming aan Notariskantoor van Pelt voor de uitvoering van de benodigde handelingen. 

Artikel 10 – Klachten

1.      Ingeval de Opdrachtgever klachten heeft jegens Notariskantoor van Pelt zal hij deze klachten eerst aan Notariskantoor van Pelt naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van Opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot:

           –          de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; of

           –          de Geschillencommissie Notariaat casu quo de Geschillencommissie Notariaat Zakelijk; of

           –          de desbetreffende Kamer voor het Notariaat. 

2.      Diegene van de Opdrachtgever en Notariskantoor van Pelt die door de desbetreffende instantie in het ongelijk wordt gesteld is verplicht de schade te vergoeden, welke de in het gelijk gestelde partij heeft geleden, wat betreft de tijd die deze en/of zijn raadsman aan de gehele klachtbehandeling heeft besteed, waaronder zijn begrepen al zijn werkzaamheden en wel tegen het voor hem gebruikelijk geldende uurtarief dan wel – bij gebreke van een dergelijk tarief – tegen een redelijke vergoeding.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid van Notariskantoor van Pelt

1.             Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan Notariskantoor van Pelt gegeven Opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de Opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval Notariskantoor van Pelt aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Indien, om welke reden ook, aan Opdrachtgever geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt verstrekt, geldt dat de gezamenlijke aansprakelijkheid van Notariskantoor van Pelt en alle personen die bij of voor Notariskantoor van Pelt werkzaam zijn of waren, hetzij als notaris, werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer, hetzij in enige andere hoedanigheid, wordt beperkt tot een totaalbedrag van € 10.000,– dan wel, indien het honorarium exclusief btw dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht waarmee de claim verband houdt, hoger is dan € 10.000,– exclusief btw, tot een bedrag gelijk aan dit betaalde honorarium met een maximum van € 100.000,– exclusief btw.

2.      Notariskantoor van Pelt sluit aansprakelijkheid uit voor indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade.

3.      De in het vorige leden van dit artikel omschreven aan­spra­ke­lijk­heids­beperking geldt tevens voor het geval Notariskantoor van Pelt aansprakelijk is voor fouten van door haar inge­scha­kel­de derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of  andere zaken, geen uitgezonderd.

4.      De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel geldt ook indien Notariskantoor van Pelt ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

5.      Notariskantoor van Pelt is niet aansprakelijk indien een bank waar Notariskantoor van Pelt een kwaliteitsrekening aanhoudt haar verplichtingen jegens Notariskantoor van Pelt en/of de Opdrachtgevers van Notariskantoor van Pelt niet nakomt.

6.      Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de Opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Notariskantoor van Pelt voor die schade en in ieder geval binnen één jaar na de datum van de laatste declaratie voor de betreffende Opdracht.

7.      De aansprakelijkheidsbeperking als in dit artikel bedoeld, geldt ook indien een op digitale wijze verzonden bericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen.

8.      Een eventuele vordering tot schadevergoeding kan niet worden ingesteld tegen de alle personen die bij of voor Notariskantoor van Pelt werkzaam zijn of waren, hetzij als notaris, werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer, hetzij in enige andere hoedanigheid of waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan. 

Artikel 12 – Data

1.      Notariskantoor van Pelt registreert en bewaart persoonsgegevens van de Opdrachtgever. Door het verstrekken van de opdracht aan Notariskantoor van Pelt geeft de Opdrachtgever daarmee uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens van de Opdrachtgever. Notariskantoor van Pelt behandelt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Notariskantoor van Pelt.

2.      Op alle persoonsgegevens die Notariskantoor van Pelt van de Opdrachtgever ontvangt of zelf verzamelt bij de uitvoering van de Opdracht, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Notariskantoor van Pelt zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

           a.       voor zover de Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen;

           b.       indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Opdracht;

           c.       indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken; of

           d.       indien persoonsgegevens worden verstrekt aan derden in hun hoedanigheid als subverwerker.

4.      De Opdrachtgever geeft Notariskantoor van Pelt het recht om berichten op digitale wijze met haar en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van de op deze wijze verzonden informatie niet volledig gewaarborgd is of kan worden.

Artikel 13 – Diverse onderwerpen

1.      Ingeval van discrepantie tussen deze Algemene Voorwaarden en de Opdrachtbevestiging waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de Opdrachtbevestiging.

2.      Tezamen met de Opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen Notariskantoor van Pelt en de Opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

3.      Wijzigingen van deze voorwaarden of de Opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd.

4.      Notariskantoor van Pelt is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, geacht te zijn aanvaard indien de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en forumkeuze

1.      Op alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Notariskantoor van Pelt is Nederlands recht van toepassing.

2.      Behoudens het bepaalde in artikel 10 zullen geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Notariskantoor van Pelt is gevestigd. Niettemin heeft Notariskantoor van Pelt het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever.

Volg ons laatste nieuws op facebook